Ippo ippo kirjoitusmerkkejä

Tämä kirja on suomalaisille B2- ja B3-kielenopetukseen luotu oppimateriaali, jossa tutustutaan japanin kielen kanji-kirjoitusmerkkeihin. Se soveltuu myös itseopiskeluun. Materiaalin luomiseen on saatu rahoitus Opetushallituksen Jippii japania - ja Lukki-hankkeilta 2019-2021.

Materiaalin alkuperäiset tekijät ovat Aino Haavisto, Mari Kimanen, Jenni Pensikkala ja Takae Takanen. Heidät tavoittaa sähköpostitse osoitteesta jippii.japania (at) gmail.com. Otamme mielellämme vastaan kaikenlaisia kommentteja, parannusehdotuksia ja korjauksia! Kuulemme mielellämme myös, miten materiaali on toiminut erilaisissa opetustilanteissa, joissa sitä on hyödynnetty.

Anonyymi palautelomake palautteen antamiseen ja materiaaliin jääneiden virheiden raportointiin.

Creative Commons License
Tämä työ on lisensoitu Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International-lisenssillä. Saat siis käyttää teosta ja halutessasi muokata siitä omia versioita epäkaupallisiin tarkoituksiin. Katso lähdeluettelo otsikon Lähteet-alta.

logo

Japanin kirjoitusjärjestelmä on monimutkaisuudessaan yksi maailman kiehtovimmista - tervetuloa mukaan tutustumaan siihen!

Sinun tulee osata japanin hiragana- ja katakana-tavumerkit ennen kanjien opiskelun aloittamista tätä materiaali käyttäen, sillä tässä teoksessa kaikki merkkien lukutavat ja esimerkit annetaan vain niitä käyttäen. Kannattaa lukea myös alta osio Japanin kirjoitusjärjestelmä – se tarjoaa hyödyllistä perustietoa opiskelun pohjaksi.

Vaikka materiaali on tässä vaiheessa kokonaan sähköinen, se ei tarkoita että japania voisi oppia kirjoittamaan ja lukemaan vain ruutua tuijottaen! Merkkien kirjoittamista pitää harjoitella paperille, jotta sen oppii. Vaikka tavoitteena ei olisi sujuva käsinkirjoitustaito, käsin kirjoittaminen auttaa painamaan merkit mieleen.

Tässä teoksessa kanjimerkkejä esitellään järjestyksessä, joka keskittyy japania vieraana kielenä opiskelevalle alkeisopiskelijalle hyödyllisiin merkkeihin. Erityisesti on huomioitu peruskoulu- ja lukioikäisten tarpeita ja pyritty luomaan järjestys, joka sopii Ulla Saaren Naruhodo-oppikirjasarjan kanssa yhdessä käytettäväksi.

Vinkkejä oppimateriaalin käyttämiseen

Merkit on osiin, jotka on ensimmäistä osaa lukuunottamatta jaettu vielä pienempiin, 4–9 merkin osioihin. Kun olet käynyt läpi kunkin osan merkit, voit tulostaa tehtäväsivut ja tehdä opiskelemiisi merkkeihin liittyvät tehtävät. Tulosta myös harjoitteluruudukko ja harjoittele kunkin merkin kirjoittamista ruudukkoon.

Tällä sivustolla merkeistä annetaan perustiedot: yleisimmät lukutavat, joitakin esimerkkisanoja ja komponentit, joista merkki rakentuu. Jos haluat lisätietoja komponenteista, kutakin komponenttia klikkaamalla pääset komponenttilistaan. Muita lisätietoja, mm. paljon lisää esimerkkisanoja ja -lauseita saat jisho.org -sanakirjasta, johon on myös linkki jokaisen merkin kohdalla.

Materiaalissa toisinaan näkyvä tähti (*) tarkoittaa, että kyseisessä kohdassa käytetään poikkeuksellista lukutapaa (esim. 一人: ひとり).

Japania kirjoitetaan kolmea eri merkistöä yhdistelevällä kirjoitusjärjestelmällä, jota nykyään täydentävät myös arabialaiset numerot ja latinalaiset aakkoset. Kolme merkistöä ovat hiragana, katakana ja kanjimerkistö, joista viimeksi mainitun oppimiseen tämä materiaali keskittyy. Yksinkertaistaen voidaan todeta, että nykyjapanissa kanjeilla kirjoitetaan sisältösanat (verbit, substantiivit) ja hiraganalla funktiosanat (nk. partikkelit), ja katakanaa käytetään täydentävänä merkistönä esimerkiksi muille kuin kiinalaisille lainasanoille.

Hiragana ja katakana ovat tavumerkistöjä, joilla voidaan molemmilla ilmaista japanin kielen kaikki japanin kielessä merkitystä erottavat äänteet. Kanjit puolestaan ilmaisevat ääntämyksen sijaan morfeemeja, eli merkitystä kantavia kielen yksiköitä: sanoja tai sanaa pienempiä yksiköitä. Toisin kuin aakkosiin, kanjeihin liittyy siis aina ääntöasun lisäksi merkitys (ks. kuva 1).

Havainnollistava kaavakuva kanjien ja aakkosten erosta

Kanjit eivät koostu satunnaisista viivoista ja niihin liitetyistä ääntöasuista, vaan sekä visuaalinen, äänteellinen muoto että merkkien merkitys noudattelevat monia sääntöjä. Visuaalisella tasolla merkkien pienimpiä rakenneosasia ovat vedot, joita perinteisesti lasketaan olevan kahdeksan erilaista. Kanjien komponentit muodostuvat näistä vedoista ja kukin kanji yhdestä tai useammasta komponentista. Perinteisesti komponentteja on laskettu olevan 214 (nk. kangxi-radikaalit, vuonna 1716 keisari Kangxin aikana kootun sanakirjan mukaan nimettynä), mutta käytännössä merkeissä esiintyy myös komponentteja, jotka eivät löydy tuosta perinteisestä listasta. Kaikki kymmenet tuhannet kanjimerkit koostuvat silti suhteellisen vähälukuisesta määrästä rakennuspalikoita. Kanjeja opiskellessa komponenttien tuntemuksesta on paljon hyötyä.

Kanjimerkkien luokittelua ja merkkien komponentit

Yleinen harhakäsitys on, että kaikki kanjit olisivat ”kuvamerkkejä”, mutta käytännössä vain pieni osa nykyisistä merkeistä on piktografisia eli perustuu kuviin (esim. 木 'puu'). Piktografisten merkkien (1) ohella muut kanjien pääluokat ovat 2) yksinkertaiset ideografiset merkit, jotka kuvaavat jonkin abstraktin konseptin visuaalisesti (下 'alla', 上 'yllä'), 3) yhdistelmä-ideografiset merkit (休 'lepo': koostuu komponenteista 亻 'ihminen' ja 木 'puu') ja 4) foneettis-semanttiset, joista viimeksi mainittuja on suurin osa kirjoitusmerkeistä. Foneettis-semanttiset merkit koostuvat merkin semanttisesta, suurpiirteistä merkitystä kuvaavasta osasta sekä merkin äännearvoa kuvaavasta foneettisesta osasta (ks. esimerkki alempaa). Kullakin semanttisella komponentilla on oma perusmerkityksensä, toisilla läpinäkyvämpi kuin toisilla – esimerkkejä selkeistä kategorioista ovat esim. 水 'vesi' (monissa nesteisiin liittyvissä kanjeissa) ja 艸 'ruoho' (monissa kasveihin liittyvissä kanjeissa).

Komponentin tärkeä erityistapaus on radikaali (部首 bushu, suomeksi myös esim. tunniste, juuriosa). Kunkin kanjin komponenteista yksi tietty on radikaali, ja tätä komponenttia käytetään kanjien luokittelussa. Latinalainen merkistö on helppo järjestää kaikille tutun aakkosjärjestyksen mukaan, mutta kanjien määrän vuoksi niiden kohdalla järjestys ei voi perustua ulkoa opeteltavaan listaan. Siksi kanjit on perinteisesti järjestetty kangxi-radikaalien mukaan: kukin kanji löytyy paperisesta sanakirjasta siihen liittyvän radikaalin kohdalta. Usein radikaali on mielekäs merkin kannalta: tyypillisesti semanttis-foneettisen merkin semanttinen tai foneettinen osa, mutta ei läheskään aina.

Kanjien fonologinen arvo perustuu tyypillisesti sekin komponentteihin, sillä foneettis-semanttiset merkit ovat syntyneet siten, että uutta sanaa vastaavalla tavalla äännettävää sanaa kuvaavasta merkistä on luotu uusi merkki lisäämällä siihen eri semanttisesta kategoriasta vihjaava merkitysradikaali. Esimerkiksi merkki 青 'sininen', jonka eräs ääntöasu on SEI, on yhdistetty komponenttiin 日, 'aurinko', jolloin on saatu kirkasta säätä tarkoittava merkki 晴 SEI. Käytännössä nykyjapanissa nämä yhteydet ovat harvoin näin yksinkertaisia, sillä foneettis-semanttiset yhdistelmämerkit on pääosin lainattu kiinasta, ja merkin tai komponentin ääntämys on usein muuttunut ajan myötä.

Lista perinteisistä kangxi-radikaaleista löytyy esimerkiksi Wikipediasta, myös yleisyyden mukaan järjestettynä.

Kanjien erilaiset lukutavat ja muita esimerkkejä

Tyypillisimmillään kanji kuvaa siis sekä merkitystä että ääntämystä. Kiinassa kanjeilla on yleensä yksi tai enintään muutama ääntöasu, mutta japanissa tilanne on monimutkaisempi. Merkeillä on sekä nk. japanilaisia lukutapoja, kun'yomi (訓読み) että nk. kiinalaisia lukutapoja, on'yomi (音読み). Kun-lukutapa on tyypillisesti morfeemin japanilainen ääntämys, esimerkiksi merkillä 人 hito, 'ihminen'. On-lukutapa puolestaan on lainattu kiinasta ja perustuu siten morfeemin kiinalaiseen ääntämisasuun, merkin 人 tapauksessa niitä ovat jin ja nin. Sekä kun- että on-lukutapoja saattaa samalla merkillä olla myös useita: on tärkeä muistaa, missä yhteydessä käytetään mitäkin lukutapaa. Yleensä kanjimerkkien esiintyessä yksinään, yksittäisinä sanoina, käytetään niiden kun-lukutapaa. Sen sijaan yhdyssanoissa on tavallisesti käytössä on-lukutapa. Esimerkiksi alla olevassa lauseessa ovat käytössä sekä kun-lukutapa hito että yhdyssanassa nihonjin ‘japanilainen’ on-lukutapa jin.

その 人 は 有名な 日本人 です。
sono hito wa yuumei na nihon+jin desu.
”Se henkilö on kuuluisa japanilainen.”

Moniin kanjisanoihin liittyy hiraganalla kirjoitettuja osia. Okurigana tarkoittaa kanjisanaan hiraganalla liitettyä taivutuspäätettä esimerkiksi verbeillä ja adjektiiveilla. Esimerkiksi sanassa 大きい ookii ‘iso’ kanjiin liittyy kahden hiraganamerkin pituinen pääte. Okuriganan ohella kanjeihin liittyy toisinaan muitakin liitteitä, kuten kohtelias etuliite o-/go- vaikkapa sanassa ご質問 ‘kysymys (kohteliaasti)’.

Kanjien komponenteista oli puhetta Luokittelua-osan alussa. Tutkitaan esimerkkinä kanjia 時, ‘aika, tunti’. Se jakautuu kahteen vierekkäin olevaan komponenttiin, jotka ovat 日 ja 寺. 日 on merkin radikaali eli komponentti jonka perusteella se luokitellaan. Komponentti 日 tarkoittaa mm. päivää, ja se toimiikin tässä merkissä merkitystä kuvaavana komponenttina: merkki liittyy jotenkin ajan kulumiseen. Merkin 寺 merkitys on temppeli, eikä se liity merkityksensä puolesta kanjiin 時, vaan toimii foneettisena komponenttina (ääntämystä kuvaavana komponenttina): sen on-lukutapa on ji, samoin kuin 時-merkinkin.

Monesta komponentit koostuvat vielä pienemmistä komponenteista. 寺 koostuu päällekkäin olevista komponenteista 土 ‘maa’ ja 寸 ‘tuuma’, jotka nekin historiallisesti olivat foneettinen ja semanttinen osa, vaikka niiden osalta yhteys ei enää nykypäivänä ole selvä.

Vetojärjestys, eli missä järjestyksessä merkki kirjoitetaan, on tärkeä osa japanilaisia kirjoitusmerkkejä. Merkin vedot eli ”viivat” joista merkki koostuu, kirjoitetaan aina tietyssä järjestyksessä ja tiettyyn suuntaan. Lisäksi huomiota pitää kiinnittää siihen, että vedot ovat oikeassa paikassa ja oikean kokoisia suhteessa toisiinsa.

Kun tuntee vetojärjestyksen perusperiaatteet, merkit on helpompi kirjoittaa tasapainoisen näköisiksi. Tietoa vetojärjestyksestä ja vetojen määrästä tarvitaan myös silloin, kun edessä on tuntematon merkki, joka pitäisi katsoa sanakirjasta. Perinteisen paperisanakirjan ohella myös ”piirrä merkki hiirellä tai sormin” -tyyppinen sanakirja (saatavilla esim. www.jisho.org -sanakirjassa) toimii vain, jos vetojen suunta, järjestys ja määrä on ainakin suunnilleen oikein.

Japanilaisessa tekstissä kukin merkki vie yhtä paljon tilaa sekä pysty- että vaakasuunnassa. Kirjoittamista on hyödyllistä siis harjoitella ruutupaperille. Voit halutessasi tulostaa ruudukon, joka on jaettu vielä neljään pienempään ruutuun esimerkiksi Print-Kids-sivustolta (Esimerkiksi tämä ruudukko)

Vetojärjestyksen perussäännöt

Niin kanji- kuin kanamerkitkin noudattavat näitä ohjeita:

1. Vasemmalta oikealle

三-merkin vetojärjestys

Vaakasuuntaiset vedot vedetään vasemmalta oikealle. Moniosaisessa merkissä edetään vasemmalta oikealle.

2. Ylhäältä alas

川-merkin vetojärjestys

Pystysuuntaiset vedot vedetään ylhäältä alas. Moniosaisessa merkissä edetään ylhäältä alas.

3. Vaakasuuntainen veto ennen pystysuuntaista

十-merkin vetojärjestys

Lisää sääntöjä

4. Laatikon vetojärjestys

口-merkin vetojärjestys

Neliönmallista laatikkoa piirrettäessä aloitetaan vetämällä vasen reuna alas, sitten piirtämällä ylä- ja oikea reuna yhtenä kulmanmuotoisena vetona ja lopuksi viimeistellään piirtämällä alareuna vasemmalta oikealle.

5. Ympäröidessä ensin katto, sitten sisältö, lopuksi lattia

四-merkin vetojärjestys

Kun laatikon sisällä on vetoja, sisältö tulee ennen kuin laatikko suljetaan. Muita esimerkkejä ympäröinnistä ovat esimerkiksi 国 ja 回. Ympäröinti voi olla myös osittainen, jolloin laatikon sulkeva veto puuttuu, kuten merkissä 同.

6. Merkin lävistävä pystyveto viimeiseksi

中-merkin vetojärjestys

7. Keskusta ennen laitoja pystysuuntaisesti peilautuvissa merkeissä

小-merkin vetojärjestys

Huomaa, että tässä pystyveto ei lävistä muita vetoja kuten kohdan 6. merkissä 中. Symmetrian ei tarvitse olla täydellinen, eikä se tarkkaan katsottuna sitä oikeastaan koskaan olekaan. Mm. merkki 水 ja komponentti 忄ovat muita esimerkkejä tästä säännöstä.

8. Viistot vedot ensin oikealta vasemmalle, sitten vasemmalta oikealle

文-merkin vetojärjestys

Tämä sääntö saattaa kuulostaa ristiriitaiselta ensimmäisen ”vasemmalta oikealle”-säännön kanssa, mutta kun miettii, minne kynä/sivellin jää vedon loppuessa, niin tämä järjestys helpottaa merkkien kirjoittamista.

9. Alaosan ympäröinti viimeisenä

道-merkin vetojärjestys

Näistä viimeisinä piirrettävistä komponenteista yleisin on ⻌ variantteineen, mutta näitä on muutama muukin, kuten 廴 merkissä 建.

10. Pilkut ja muut pienet lisäykset viimeisenä

犬-merkin vetojärjestys

Tähän vaikuttaa hieman pilkun tai vastaavan sijainti, mutta perusperiaate on lisätä ne viimeisenä.

11. Silloin, kun komponentit eivät ole toistensa päällä tai sisällä, merkit kirjoitetaan komponentti kerrallaan

情-merkin vetojärjestys

Tarkista vetojärjestys aina, kun opettelet uutta merkkiä, sillä toisinaan järjestys noudattaa joitakin lisäsääntöjä tai perinnettä niin, ettei oikeaa vetojärjestystä pysty päättelemään vain näillä ohjeilla. Joskus samankaltaisissakin merkeissä vetojärjestys on erilainen. Esimerkiksi merkit羊 ja 王 tehdään eri järjestyksessä: 羊(kaikki kolme vaakavetoa ennen pystyvetoa) ja 王 (vaakaveto, pystyveto, vaakaveto, vaakaveto).

Tämä materiaali on julkaistu Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International-lisenssillä, joka tarkoittaa, että materiaalia saa hyödyntää omassa opetuksessaan vapaasti, myös muokaten – kunhan käyttö on epäkaupallista. Mikäli haluat muokata materiaalista oman versiosi, voit täältä löytyvän datan lisäksi pyytää käyttöösi muita materiaalin teossa hyödynnettyjä tiedostoja, jaamme ne mielellämme. Voit myös pyytää käyttöösi esimerkiksi tietynlaista Anki-pakkaa, sillä meidän on helppo generoida niitä automaattisesti datan pohjalta.

Materiaali pyrkii olemaan mahdollisimman monikäyttöinen, vaikka pääkohderyhmä ovatkin nimenomaan B2- ja B3-tasolla japania opiskelevat suomalaiset. Voit valita, mitä kaikkea materiaalia hyödynnät omassa opetuksessani.

Olemme pyrkineet valitsemaan opetettavaksi merkkejä, jotka ovat hyödyllisiä alkeistason opiskelijalle, helppoja oppia ja havainnollisia esimerkkejä japanin kirjoitusjärjestelmästä. Otimme huomioon myös opiskeltavien merkkien sopimisen B2- ja B3-japanin opiskelun Naruhodo-kirjasarjaan. Kokonaisuus 1 sisältää siten Naruhodo 1 -kirjan sanastoon ja teemoihin sopivia merkkejä, kokonaisuus 2 liittyy Naruhodo 2 -kirjaan ja niin edelleen. Myös esimerkkilauseiden kielioppi ja muu sanasto vaikeutuvat suunnilleen samassa suhteessa. Kanjeja voi tietenkin opettaa myös muussa tahdissa.

Japanissa äidinkieliset puhujat opiskelevat merkkejä paikallisen opetusministeriön määrittelemässä järjestyksessä, joka on luotu äidinkielisten puhujien tarpeita silmällä pitäen. Siksi se ei ole kovinkaan mielekäs järjestys japania vieraana kielenä opiskeleville. Japania vieraana kielenä opiskeleville on kehitetty lukuisia erilaisia opiskelujärjestyksiä. Tämän materiaalin järjestys keskittyy kielen yleisimpiin merkkeihin jonkin verran monia muita yleisiä opiskelujärjestyksiä enemmän. Näin opiskelija pääsee hyötymään kielitaidostaan jo varhaisessa vaiheessa.

Tässä materiaalissa annetaan vähemmän lukutapoja ja esimerkkisanoja kuin monissa muissa. Näin opiskeltavan sisällön määrä pysyy hallittavan kokoisena. Merkeistä annetaan vain lukutapoja, joista löytyy alkeistasolla mielekäs esimerkki. Pääosin opetetaan vain yhdyssanoja, joiden molemmat osat opiskelija oppii joko samassa osassa tai on oppinut aiemmin. Esimerkkisanoina on käytetty joskus yhdyssanoja, joiden toinen merkki opetellaan myöhemmin tai jota ei tässä materiaalissa opetella erikseen. Tällaisia yhdyssanoja esiintyy tehtävissä vain lukuharjoituksissa, niitä ei tarvitse osata kirjoittaa. Kaikista opituista sanoista on kyseisen osion tehtävissä ainakin yksi tehtävä, ja aiemmin opittuja merkkejä esiintyy myös myöhemmissä tehtävissä ja esimerkkilauseissa, joten opiskelija kertaa jatkuvasti aiemmin oppimaansa.

Yhdellä tähdellä (★) merkityissä tehtävissä esiintyy ainoastaan merkkejä, jotka opitaan samassa osassa. Kahden tähden tehtävissä (★★) esiintyy lisäksi aiemmissa osissa opeteltuja merkkejä. Kolmen tähden tehtävät (★★★) ovat haastavampia tehtäviä, joissa opiskelijan pitää lisäksi itsenäisesti hakea merkkejä esimerkiksi onlinesanakirjasta. Myös tehtävätiedostoista voi pyytämällä saada käyttöönsä muokattavat docx-tiedostoversiot.

Merkkien komponenttijako perustuu Chise-tutkimusprojektin komponenttijakoon, jota Aino Haavisto kehitti edelleen gradussaan.

On hyvä huomata, että mikäli sivustolta hakee selaimen hakutoiminnolla, niin haku ei ulotu “kiinni olevien” tekstilaatikoiden sisältöön vaan ainoastaan otsikoihin.

当教材はクリエイティブ・コモンズのライセンスにおいて、非営利目的のみ利用・編集等が可能です。なお、教材はリンクを通してシェアしております。ライセンスはCC BY-NC-SA 4.0です。

当教材は中学校から始める外国語としての日本語の漢字教材で、自主学習にも適しています。教材作成に当たっては、国家教育委員会の「Jippii japaniaプロジェクト」からの援助を受けております。

教材作成メンバーはアイノ・ハーヴィスト、マリ・キマネン、イェンニ・ペンシッカラ、タカネン隆江の4名です。お問い合わせはjippii.japania (at) gmail.comです。あらゆるお問い合わせにお答えできるよう努めます。また、各教育現場において当教材がどのように活用されたか等、お聞かせいただけると大変嬉しく思います。


Kertaa sanastoa Anki-ohjelmalla:

Lataa ylläolevasta napista Anki-ohjelmaan sopiva kertauskorttipakka, jolla voit kerrata tässä materiaalissa opiskeltuja sanoja. Anki-ohjelman tietokoneelle saat ilmaiseksi ladattua täältä. Se on saatavilla ilmaiseksi myös Android-mobiililaitteille täältä ja maksullisena Applen mobiililaitteille täältä.
Anki-pakka päivitetty 19.5.2021.Osa 1 Numerot

yksi

vetojärjestys

Komponentit: -
Merkin lukutapoja: イチ、ひと-つ

一・いち yksi
一つ・ひとつ 1 kpl
一月・いちがつ tammikuu
一人・ひとり * 1 ihminen

Merkin vetojen lukumäärä: 1
一 Jisho-sanakirjassa


kaksi

vetojärjestys

Komponentit: -
Merkin lukutapoja: ニ、ふた-つ

二・に kaksi
二つ・ふたつ 2 kpl
二月・にがつ helmikuu
二人・ふたり * 2 ihmistä

Merkin vetojen lukumäärä: 2
二 Jisho-sanakirjassa


kolme

vetojärjestys

Komponentit: -
Merkin lukutapoja: サン、みっ-つ

三・さん kolme
三つ・みっつ 3 kpl
三月・さんがつ maaliskuu
三人・さんにん 3 ihmistä

Merkin vetojen lukumäärä: 3
三 Jisho-sanakirjassa


neljä

vetojärjestys

Komponentit: -
Merkin lukutapoja: シ、よん、よっ-つ

四・よん/し neljä
四つ・よっつ 4 kpl
四月・しがつ huhtikuu
四人・よにん 4 ihmistä

Merkin vetojen lukumäärä: 5
四 Jisho-sanakirjassa


viisi

vetojärjestys

Komponentit: -
Merkin lukutapoja: ゴ、いつ-つ

五・ご viisi
五つ・いつつ 5 kpl
五月・ごがつ toukokuu
五人・ごにん 5 ihmistä

Merkin vetojen lukumäärä: 4
五 Jisho-sanakirjassa


kuusi

vetojärjestys

Komponentit: kattilankansi, kahdeksan
Merkin lukutapoja: ロク、むっ-つ

六・ろく kuusi
六つ・むっつ 6 kpl
六月・ろくがつ kesäkuu
六人・ろくにん 6 ihmistä

Merkin vetojen lukumäärä: 4
六 Jisho-sanakirjassa


seitsemän

vetojärjestys

Komponentit: -
Merkin lukutapoja: シチ、なな、なな-つ

七・なな/しち seitsemän
七つ・ななつ 7 kpl
七月・しちがつ heinäkuu
七人・ななにん/しちにん 7 ihmistä

Merkin vetojen lukumäärä: 2
七 Jisho-sanakirjassa


kahdeksan

vetojärjestys

Komponentit: -
Merkin lukutapoja: ハチ、やっ-つ

八・はち kahdeksan
八つ・やっつ 8 kpl
八月・はちがつ elokuu
八人・はちにん 8 ihmistä

Merkin vetojen lukumäärä: 2
八 Jisho-sanakirjassa


yhdeksän

vetojärjestys

Komponentit: -
Merkin lukutapoja: キュウ、ク、ここの-つ

九・きゅう/く yhdeksän
九つ・ここのつ 9 kpl
九月・くがつ* syyskuu
九人・きゅうにん 9 ihmistä

Merkin vetojen lukumäärä: 2
九 Jisho-sanakirjassa


kymmenen

vetojärjestys

Komponentit: -
Merkin lukutapoja: ジュウ、とお

十・じゅう kymmenen
十・とお 10 kpl
十月・じゅうがつ lokakuu
十人・じゅうにん 10 ihmistä

Merkin vetojen lukumäärä: 2
十 Jisho-sanakirjassaOsa 2.1 Ensimmäisiä merkkejä

ihminen

vetojärjestys

Komponentit: -
Merkin lukutapoja: ニン、ジン、ひと

人・ひと ihminen
‣すきな人はいますか。 Onko sinulla mielitiettyä?
何人・なんにん kuinka monta henkilöä
‣きょうだいは何人ですか? Kuinka monta sisarusta sinulla on?
〜人・にん laskupääte ihmisille
‣きょうだいは四人です。 Minulla on 4 sisarusta.
フィンランド人・フィンランドじん suomalainen
‣トミはフィンランド人です。 Tomi on suomalainen.

Merkin vetojen lukumäärä: 2
人 Jisho-sanakirjassa


suuri

vetojärjestys

Komponentit: -
Merkin lukutapoja: ダイ、おお-きい

大きい・おおきい iso
‣大きいサイズでおねがいします。 Saisinko ison [vaatekoon].
大学生・だいがくせい yliopisto-opiskelija
‣あねは大学生です。 Isosiskoni on yliopisto-opiskelija.
大人・おとな* aikuinen
‣はやく大人になりたいよ! Haluan tulla nopeasti aikuiseksi!

Merkin vetojen lukumäärä: 3
大 Jisho-sanakirjassa


koira

vetojärjestys

Komponentit: -
Merkin lukutapoja: いぬ

犬・いぬ koira
‣犬はこわいですか。 Pelkäätkö koiria?

Merkin vetojen lukumäärä: 4
犬 Jisho-sanakirjassa


pieni

vetojärjestys

Komponentit: -
Merkin lukutapoja: ショウ、ちい-さい

小さい・ちいさい pieni
‣小さいこえではなしましょう。 Puhutaanpas hiljaisella (pienellä) äänellä.
小学生・しょうがくせい alakoululainen
‣小学生のランドセルはかっこいいです。 Alakoululaisten koululaukut ovat hienoja.

Merkin vetojen lukumäärä: 3
小 Jisho-sanakirjassaOsa 2.2 Kellonaikoja

mikä

vetojärjestys

Komponentit: ihminen (人 kun tämä komponentti on merkin vasemmalla puolella), mahdollinen
Merkin lukutapoja: なに、なん

何・なに、なん mikä, mitä
‣しゅみは何ですか。 Mikä on harrastuksesi?

Merkin vetojen lukumäärä: 7
何 Jisho-sanakirjassa


aika, tunti

vetojärjestys

Komponentit: aurinko, päivä, (buddhalainen) temppeli
Merkin lukutapoja: ジ、とき

時・とき aika
‣きゅうけいの時にたいそうしましょう。 Jumpataan tauoilla!
〜時・じ tunnit kellonajassa
‣三時です。 Kello on kolme.
何時・なんじ mikä kellonaika
‣いま何時ですか。 Mitä kello on?

Merkin vetojen lukumäärä: 10
時 Jisho-sanakirjassa


minuutti, ymmärtää, osa

vetojärjestys

Komponentit: kahdeksan, veitsi, miekka
Merkin lukutapoja: フン、プン、ブン、わ-かる

〜分・ふん/ぷん minuutti
‣じゅぎょうは四時十五分におわります。 Oppitunti loppuu viisitoista yli neljä.
何分・なんぷん montako minuuttia
‣何時何分ですか。 Mitä kello tarkalleen on?
分かる・わかる ymmärtää
‣ロシアごは分かりません。 En ymmärrä venäjää.

Merkin vetojen lukumäärä: 4
分 Jisho-sanakirjassa


puolikas

vetojärjestys

Komponentit: -
Merkin lukutapoja: ハン

一時半・いちじはん puoli kaksi
‣一時半です。 Kello on puoli kaksi.
半分・はんぶん puolikas
‣半分にしますか。 Laitetaanko puoliksi?

Osa 2.3 Ajanilmauksia

aurinko, päivä

vetojärjestys

Komponentit: -
Merkin lukutapoja: ニチ、ひ

日・ひ päivä, aurinko
‣ゆう日がきれいです。 Auringonlasku on kaunis.
何日・なんにち mikä kuukaudenpäivä
‣こどもの日は何日ですか。 Mikä päivä on lasten päivä?

Merkin vetojen lukumäärä: 4
日 Jisho-sanakirjassa


kuu, kuukausi

vetojärjestys

Komponentit: -
Merkin lukutapoja: ガツ、ゲツ、つき

月・つき kuu
‣月にうさぎはいますか。 Onko kuussa jäniksiä?
四月・しがつ huhtikuu
‣いもうとが四月に生まれました。 Minulle syntyi pikkusisko huhtikuussa.
月曜日・げつようび maanantai
‣月曜日はいそがしいですか。 Onko maanantai kiireinen?

Merkin vetojen lukumäärä: 4
月 Jisho-sanakirjassa


vuosi

vetojärjestys

Komponentit: -
Merkin lukutapoja: ネン、とし

年・とし vuosi, ikävuosi
‣お年はいくつですか。 Kuinka vanha olet?
2029年・~ねん vuosi 2029
‣2029年はれいわ十年です。 Vuosi 2029 on Reiwa-kauden 10. vuosi.
二年生・にねんせい 2.-luokkalainen
‣ティモさんは二年生ですか。 Onko Timo 2.-luokkalainen?

Merkin vetojen lukumäärä: 6
年 Jisho-sanakirjassa


elämä, syntymä

vetojärjestys

Komponentit: -
Merkin lukutapoja: セイ、い-きる、う-まれる、う-まれ

生年月日・せいねんがっぴ syntymäaika
‣生年月日をかいてください。 Kirjoittakaa syntymäaikanne.
生きる・いきる elää
‣ひゃく才まで生きたいですか。 Haluaisitko elää satavuotiaaksi?
生まれる・うまれる syntyä
‣あかちゃんが生まれました。 Vauva syntyi.
〜生まれ・うまれ syntynyt
‣何月生まれですか。Missä kuussa olet syntynyt?

Merkin vetojen lukumäärä: 5
生 Jisho-sanakirjassa


ikävuosi

vetojärjestys

Komponentit: -
Merkin lukutapoja: サイ

〜才 ikävuosien laskupääte
‣おばあさんは九十九才です。 Isoäiti on 99-vuotias.
何才・なんさい minkä ikäinen
‣何才ですか。 Minkä ikäinen olet?


Tämän merkin varsinainen merkitys on 'lahjakkuus', 'kyvykkyys'. Virallinen laskupääte ikävuosille on 歳 (さい) , mutta arkipäiväisessä kielessä tätä yksinkertaisempaa merkkiä käytetään usein merkitsemään ikävuosia. Merkin vetojen lukumäärä: 3
才 Jisho-sanakirjassaOsa 2.4 Ruumiinosia

suu

vetojärjestys

Komponentit: -
Merkin lukutapoja: コウ、くち

口・くち suu
‣口を大きくあけてください。 Avaa suu isoksi.
人口・じんこう väkiluku
‣フィンランドの人口はどのぐらいですか。 Mikä on Suomen väkiluku?

Merkin vetojen lukumäärä: 3
口 Jisho-sanakirjassa


silmä

vetojärjestys

Komponentit: -
Merkin lukutapoja: モク、め

目・め silmä
‣うえのさんは 目がいい。 Uenon näkö on hyvä (silmät ovat hyvät).
目的・もくてき päämäärä, tavoite; aie, tarkoitus
‣わたしの目的はいしゃになることです。 Tavoitteeni on tulla lääkäriksi.
科目・かもく kouluaine
‣すきな科目は何ですか。 Mistä kouluaineesta pidät?

Merkin vetojen lukumäärä: 5
目 Jisho-sanakirjassa


korva

vetojärjestys

Komponentit: -
Merkin lukutapoja: みみ

耳・みみ korva
‣ダンボが耳がおおきいです。 Dumbolla on isot korvat.

Merkin vetojen lukumäärä: 6
耳 Jisho-sanakirjassa


käsi

vetojärjestys

Komponentit: -
Merkin lukutapoja: シュ、て

手・て käsi
‣手を二かいたたいておじぎをします。 Taputa kaksi kertaa ja kumarra.
手足・てあし kädet ja jalat, raajat
‣ゆきさんは手足がつめたいです。 Yukilla on kylmät kädet ja jalat.
選手・せんしゅ urheilija
‣スポーツ選手はたいへんですね。 Urheilijoilla on rankkaa.

Merkin vetojen lukumäärä: 4
手 Jisho-sanakirjassa


jalka, riittää

vetojärjestys

Komponentit: suu, pysähtyä (止, variaatio kun komponenttina alhaalla)
Merkin lukutapoja: ソク、あし、た-りる

足・あし jalka
‣ゆうさんは足がはやいです。 Yuu on nopea jaloistaan.
足りる・たりる riittää
‣おかねは足りません。 Rahat eivät riitä.
〜足・そく laskupääte sukka- ja kenkäpareille
‣ソックスの三足セットはやすいです。 Kolmen sukkaparin setti on halpa.

Merkin vetojen lukumäärä: 7
足 Jisho-sanakirjassaOsa 2.5 Maita ja kieliä

kirja; alkuperä

vetojärjestys

Komponentit: puu, yksi
Merkin lukutapoja: ホン、もと

本・ほん kirja
‣本をよむことがしゅみです。 Lukeminen on harrastukseni.
〜本・ほん/ぼん/ぽん pitkulaisten esineiden laskupääte
‣おやつはバナナ二本です。 Välipalani on kaksi banaania.
日本・にほん/にっぽん Japani
‣日本はじしんがおおいです。 Japanissa on paljon maanjäristyksiä.
本当・ほんとう tosi
‣そのおはなしは本当ですか。Onko tuo tarina tosi?

Merkin vetojen lukumäärä: 5
本 Jisho-sanakirjassa
Tämän merkin kunyomi-lukutapa on もと, joka tarkoittaa alkuperää. Se on merkin vanhin merkitys: puu-merkkiin 木 on merkitty juuri, eli "puun alkuperä"

keskellä, sisällä

vetojärjestys

Komponentit: -
Merkin lukutapoja: チュウ、ジュウ、なか

中・なか keskellä, sisällä
‣リュックの中におかしがあります。 Repussa on herkkuja.
中学生・ちゅうがくせい yläkoululainen
‣ぼくは中学生です。 Olen yläkoululainen.
一日中・いちにちじゅう koko päivän
‣一日中マンガをよみました。 Luin koko päivän mangaa.

Merkin vetojen lukumäärä: 4
中 Jisho-sanakirjassa


sana, kieli

vetojärjestys

Komponentit: puhua; sana, viisi, suu
Merkin lukutapoja: ゴ

日本語・にほんご japanin kieli
‣日本人は日本語をはなします。 Japanilaiset puhuvat japania.
何語・なにご mikä kieli
‣フィンランドは何語ですか。 Mitä kieltä Suomessa puhutaan?
言語・げんご kieli
‣いろいろな言語をべんきょうします。 Opiskelen monenlaisia kieliä.

Merkin vetojen lukumäärä: 14
語 Jisho-sanakirjassa


valtio, maa

vetojärjestys

Komponentit: aitaus, pallo; jalokivi
Merkin lukutapoja: コク、くに

国・くに maa, valtio
‣お国はどこですか。 Mistä maasta olet kotoisin?
中国・ちゅうごく Kiina
‣中国はどこですか。 Missä Kiina on?
国語・こくご äidinkieli (kouluaine)
‣きょうは国語のテストがあります。 Tänään on äidinkielen koe.

Osa 2.6 Isoja lukuja

sata

vetojärjestys

Komponentit: yksi, valkoinen
Merkin lukutapoja: ヒャク、ビャク、ぴゃく

百・ひゃく sata
‣百円ショップはやすいです。 Sadan jenin kaupat ovat halpoja.

Merkin vetojen lukumäärä: 6
百 Jisho-sanakirjassa


tuhat

vetojärjestys

Komponentit: -
Merkin lukutapoja: セン、ち

千・せん tuhat
‣千円さつはだれですか。 Kuka on tuhannen jenin setelissä?

Merkin vetojen lukumäärä: 3
千 Jisho-sanakirjassa


kymmenentuhatta

vetojärjestys

Komponentit: -
Merkin lukutapoja: マン

万・まん kymmenentuhatta
‣フィンランドの人口は五百六十万人ぐらいです。 Suomen väkiluku on 5,6 miljoonaa (japaniksi 560 x 10 000).

Merkin vetojen lukumäärä: 3
万 Jisho-sanakirjassa


jeni

vetojärjestys

Komponentit: -
Merkin lukutapoja: エン

円・えん jeni
‣日本人は一万円さつがだいすきです。 Japanilaiset pitävät kovasti 10 000 jenin setelistä.
何円・なんえん montako jeniä
‣ かさ一本は何円ですか。 Montako jeniä maksaa yksi sateenvarjo?

Merkin vetojen lukumäärä: 4
円 Jisho-sanakirjassaOsa 3.1 Viikonpäivät

tuli

vetojärjestys

Komponentit: -
Merkin lukutapoja: カ、ひ

火・ひ tuli
‣キャンドルに火をつけます。 Sytytän kynttilän.
火曜日・かようび tiistai
‣あしたは火曜日です。 Huomenna on tiistai.

Merkin vetojen lukumäärä: 4
火 Jisho-sanakirjassa


vesi

vetojärjestys

Komponentit: -
Merkin lukutapoja: スイ、みず

水・みず (kylmä) vesi
‣フィンランドの水はおいしいです。 Suomalainen vesi on hyvänmakuista.
水曜日・すいようび keskiviikko
‣水曜日にテニスをします。 Keskiviikkona pelaan tennistä.

Merkin vetojen lukumäärä: 4
水 Jisho-sanakirjassa


puu

vetojärjestys

Komponentit: -
Merkin lukutapoja: モク、き

木・き puu
‣さるは木にのぼります。 Apina kiipeää puuhun.
木曜日・もくようび torstai
‣木曜日にパンケーキをたべます。 Torstaina syödään pannukakkua.

Merkin vetojen lukumäärä: 4
木 Jisho-sanakirjassa


kulta; metalli; raha

vetojärjestys

Komponentit: -
Merkin lukutapoja: キン、かね

お金・おかね raha
‣お金はギリギリ足りました。 Rahat riittivät juuri ja juuri.
金・きん kulta
‣これは金のゆびわです。 Tämä on kultainen sormus.
金曜日・きんようび perjantai
‣しゅうまつは金曜日からはじまります。 Viikonloppu alkaa perjantaista.

Merkin vetojen lukumäärä: 8
金 Jisho-sanakirjassa


maa, maaperä

vetojärjestys

Komponentit: -
Merkin lukutapoja: ド、つち

土・つち maa, maaperä
‣たねを土にうめる。 Kylvän siemenen maahan.
土曜日・どようび lauantai
‣土日は土曜日と日曜日のことです。 Viikonloppu on lauantai ja sunnuntai.

Merkin vetojen lukumäärä: 3
土 Jisho-sanakirjassaOsa 3.2 Verbejä 1

mennä sisään

vetojärjestys

Komponentit: -
Merkin lukutapoja: いり、い-れる、はい-る

入る・はいる mennä sisään, tulla sisään
‣さきにお入りください。 Menkää vain edeltä (kylpyyn).
入れる・いれる laittaa sisään
‣ここにカードを入れてください。 Laittakaa kortti tähän (ohje laitteessa tms.)
入口・いりぐち sisäänkäynti
‣入口はあそこです。 Sisäänkäynti on tuolla.

Merkin vetojen lukumäärä: 2
入 Jisho-sanakirjassa


mennä ulos

vetojärjestys

Komponentit: -
Merkin lukutapoja: で、で-る、だ-す

出る・でる mennä ulos, tulla ulos
‣はなみずが出る。 Nenä vuotaa (nenästä tulee räkää).
出す・だす ottaa ulos
‣しゅくだいを出してください。 Ottakaa kotiläksyt esille ("ulos").
出口・でぐち uloskäynti
‣出口はどこですか。 Missä on uloskäynti?

Merkin vetojen lukumäärä: 5
出 Jisho-sanakirjassa


kuulla; kuunnella; kysyä

vetojärjestys

Komponentit: portti, korva
Merkin lukutapoja: ブン、き-く、き-こえる

聞く・きく kuulla; kuunnella; kysyä
‣ちゃんと聞いてください。 Kuunnelkaa tarkasti.
‣ちょっと聞いてもいいですか。 Voinko kysyä jotakin?
聞こえる・きこえる kuulua
‣もしもし、聞こえますか? Haloo, kuuluuko?
新聞・しんぶん sanomalehti
‣あさ、新聞をよみます。 Luen aamuisin sanomalehteä.

Merkin vetojen lukumäärä: 14
聞 Jisho-sanakirjassa


nähdä; näkyä; katsoa

vetojärjestys

Komponentit: silmä, ihmisjalat
Merkin lukutapoja: ケン、み-る、み-える、み-せる

見る・みる nähdä; katsoa; kokeilla
‣しゅみはユーチューブを見ることです。 Harrastukseni on Youtuben katsominen.
見える・みえる näkyä
‣うみが見えますか。 Näkyykö meri?
見せる・みせる näyttää
‣こたえを見せます。 Näytän vastauksen.
意見・いけん mielipide
‣意見はありますか。 Onko mielipiteitä?

Merkin vetojen lukumäärä: 7
見 Jisho-sanakirjassa


tulla; seuraava

vetojärjestys

Komponentit: -
Merkin lukutapoja: ライ、く-る

来る・くる tulla
‣何時に来ますか。 Mihin aikaan tulet?
来月・らいげつ ensi kuu
‣ははの日は来月です。 Äitienpäivä on ensi kuussa.
来年・らいねん ensi vuosi
‣来年二十才になります。 Täytän ensi vuonna 20 vuotta.

Merkin vetojen lukumäärä: 7
来 Jisho-sanakirjassa


mennä

vetojärjestys

Komponentit: kävelevä ihminen, ottaa pieniä askelia
Merkin lukutapoja: コウ、い-く

行く・いく mennä
‣パーティーにいっしょに行く? Mennäänkö yhdessä juhliin?
旅行・りょこう matka
‣日本のどこへ旅行する? Mihin matkustat Japanissa?

Merkin vetojen lukumäärä: 6
行 Jisho-sanakirjassa


puhua

vetojärjestys

Komponentit: puhua; sana, kieli (suussa)
Merkin lukutapoja: ワ、はな-す

話す・はなす puhua
‣ともだちと日本語を話します。 Puhun ystävän kanssa japania.
会話・かいわ keskustelu
‣会話れんしゅうはたのしい! Keskusteluharjoitukset ovat hauskoja!

Merkin vetojen lukumäärä: 13
話 Jisho-sanakirjassaOsa 4.1 Ihmisiä

nainen

vetojärjestys

Komponentit: -
Merkin lukutapoja: ジョ、おんな

女の人・おんなのひと nainen
‣その女の人はいしゃです。 Se nainen on lääkäri
女の子・おんなのこ tyttö
‣あの女の子は会話がじょうず。 Tuo tyttö on taitava keskustelemaan.
女性・じょせい naishenkilö, naispuolinen
‣女性はおいわいにふりそでをきます。 Naiset pukeutuvat juhlatilanteissa juhlakimonoon.

Merkin vetojen lukumäärä: 3
女 Jisho-sanakirjassa


mies

vetojärjestys

Komponentit: riisipelto, voima
Merkin lukutapoja: ダン、おとこ

男の人・おとこのひと mies
‣きのう、ゆうめいな男の人を見ました。 Näin eilen kuuluisan miehen.
男の子・おとこのこ poika
‣あの男の子のボタンがおちています。 Tuolta pojalta puuttuu nappi.
男性・だんせい mieshenkilö, miespuolinen
‣学ランは男性の制服です。 Gakuran on poikien koulupuku.
男女・だんじょ miehet ja naiset
‣ロックは男女ににんきがあります。Rock-musiikki on sekä miesten että naisten suosiossa.

Merkin vetojen lukumäärä: 7
男 Jisho-sanakirjassa


lapsi

vetojärjestys

Komponentit: -
Merkin lukutapoja: シ、こ

子ども・こども lapsi
‣子どもはそとであそんでいます。 Lapset leikkivät ulkona.
男子・だんし poika
‣がっこうの男子トイレはどこですか。 Missä koulun poikien vessa on?
女子・じょし tyttö
‣いもうとは女子こうこうにかよっています。 Pikkusiskoni käy tyttölukiota.

Merkin vetojen lukumäärä: 3
子 Jisho-sanakirjassa


pitää jostakin; mieluinen

vetojärjestys

Komponentit: nainen, lapsi
Merkin lukutapoja: この-む、す-き

好き・すき pitää jostakin, mieluinen
‣好きなどうぶつは何ですか。 Mistä eläimestä pidät?
大好き・だいすき pitää paljon jstkin, rakastaa, erittäin mieluinen
‣子どもはあまいものが大好きです。 Lapset rakastavat makeaa.
お好み焼き・おこのみやき okonomiyaki (japanilainen ruokalaji)
‣お好み焼きはかんたんす。 Okonomiyaki on helppoa tehdä.

Merkin vetojen lukumäärä: 6
好 Jisho-sanakirjassa


minä; yksityinen

vetojärjestys

Komponentit: vilja, mu-radikaali (ム)
Merkin lukutapoja: シ、わたし

私・わたし minä
‣私がいちばん足がはやいです! Juuri minä olen kaikkein nopein!
私立・しりつ yksityinen
‣日本は私立だいがくとこうりつだいがくがあります。 Japanissa on yksityisiä ja julkisia yliopistoja.

Merkin vetojen lukumäärä: 7
私 Jisho-sanakirjassa


ystävä

vetojärjestys

Komponentit: 𠂇 käsi, oikea käsi; jälleen
Merkin lukutapoja: ユウ、とも

友だち・ともだち ystävä
‣友だちはだいじ! Ystävät ovat tärkeitä!
親友・しんゆう sydänystävä
‣親友とは何でも話すことができる。 Sydänystävän kanssa voi puhua mistä tahansa.

Merkin vetojen lukumäärä: 4
友 Jisho-sanakirjassaOsa 4.2 Värit

valkoinen

vetojärjestys

Komponentit: 丿 katakana no, aurinko, päivä
Merkin lukutapoja: しろ、しろい

白い・しろい valkoinen
‣りんごのはなは白いです。 Omenankukat ovat valkoisia.
白黒・しろくろ mustavalkoinen
‣むかしのテレビは白黒でした。 Ennen vanhaan televisio(n kuva) oli mustavalkoinen.

Merkin vetojen lukumäärä: 5
白 Jisho-sanakirjassa


musta

vetojärjestys

Komponentit: riisipelto, maa, maaperä, tuli-merkin (火) variantti, kun komponentti esiintyy merkin alaosana
Merkin lukutapoja: くろ-い

黒い・くろい musta
‣黒い色は好きじゃないです。 En pidä mustasta väristä.
白黒・しろくろ mustavalkoinen
‣むかしのテレビは白黒でした。 Ennen vanhaan televisio(n kuva) oli mustavalkoinen.

Merkin vetojen lukumäärä: 11
黒 Jisho-sanakirjassa


punainen

vetojärjestys

Komponentit: -
Merkin lukutapoja: あか-い

赤い・あかい punainen
‣赤しんごうはとまれ。 Pysähdy punaisella liikennevalolla.
赤ちゃん・あかちゃん vauva
‣赤ちゃんは生まれたとき、みんな赤いです。 Kaikki vauvat ovat syntyessään punaisia.

Merkin vetojen lukumäärä: 7
赤 Jisho-sanakirjassa


sininen, vihreä

vetojärjestys

Komponentit: "merkin 青 yläosa" (ei erillistä nimeä), kuu, kuukausi
Merkin lukutapoja: セイ、あお-い

青い・あおい sininen, vihreä
‣青しんごうはすすめ。 Mene eteenpäin vihreällä (sinisellä) liikennevalolla.
青年・せいねん nuori; nuori mies
‣メタルが好きな青年はけしょうをする。 Hevistä tykkäävä nuorukainen meikkaa.

Merkin vetojen lukumäärä: 8
青 Jisho-sanakirjassa
Tilanteesta riippuen 青い on suomeksi joko 'sininen' tai 'vihreä': sininen taivas on 青い, mutta niin ovat myös vihreät omenat ja vihreä liikennevalo.

väri

vetojärjestys

Komponentit: -
Merkin lukutapoja: いろ

色・いろ väri
‣明るい色が好きです。 Pidän kirkkaista väreistä.
金色・きんいろ kullanvärinen
‣金色のスニーカーがほしい。 Haluan kullanväriset lenkkarit.
何色・なにいろ minkä värinen
‣ゆきさんのでんわは何色ですか。 Minkä värinen puhelin Yukilla on?

Merkin vetojen lukumäärä: 6
色 Jisho-sanakirjassaOsa 4.3 Opiskelu

opiskella

vetojärjestys

Komponentit: 𭕄冖 "koulun katto", lapsi
Merkin lukutapoja: ガク

学校・がっこう koulu
‣学校にかよいます。 Käyn koulua.
大学・だいがく yliopisto
‣大学に入るのはたいへんですか。 Onko yliopistoon pääseminen työlästä?
学生・がくせい opiskelija
‣びじゅつかんの学生わりびきは20%です。 Taidemuseon opiskelija-alennus on 20%.

Merkin vetojen lukumäärä: 8
学 Jisho-sanakirjassa


koulu

vetojärjestys

Komponentit: puu, sekoittaa
Merkin lukutapoja: コウ

小学校・しょうがっこう alakoulu
‣あの白いビルは小学校です。 Tuo valkoinen rakennus on alakoulu.
中学校・ちゅうがっこう yläkoulu
‣この中学校は高い私立学校です。 Tämä yläkoulu on kallis yksityiskoulu.
高校・こうこう lukio
‣この高校のせいふくはブレザーです。 Tämän lukion koulupukuna on bleiseri.

Merkin vetojen lukumäärä: 10
校 Jisho-sanakirjassa


kallis; korkea

vetojärjestys

Komponentit: kattilankansi, suu, Kanjin merkityksiä englanniksi: upside-down box radical (no. 13);
Merkin lukutapoja: コウ、たか-い

高い・たかい kallis; korkea
‣日本はくだものは高いですがおかしはやすいです。 Japanissa hedelmät ovat kalliita, mutta herkut halpoja.
‣とうきょうスカイツリーは日本のいちばん高いビルです。 Tokyo Skytree on Japanin korkein rakennus.

Merkin vetojen lukumäärä: 10
高 Jisho-sanakirjassa


edellä; aikaisempi

vetojärjestys

Komponentit: lehmä-merkin 牛 variantti, ihmisjalat
Merkin lukutapoja: セン、さき

先・さき edeltä, aikaisempi
‣お先にしつれいします。 Anteeksi, että lähden edeltä.
先生・せんせい opettaja; kunnioittava titteli
‣先生、えいがが好きですか。 Opettaja, pidätkö elokuvista?
先月・せんげつ viime kuu
‣先月あめがたくさんふりました。 Viime kuussa satoi paljon.

Merkin vetojen lukumäärä: 6
先 Jisho-sanakirjassa


yllä, ylös

vetojärjestys

Komponentit: -
Merkin lukutapoja: ジョウ、うえ、あ-がる、あ-げる

上・うえ yläpuoli, ylä-
‣つくえの上にトラがいます。 Pöydän päällä on tiikeri.
上がる・あがる nousta
‣このエレベーターはおくじょうまで上がりますか。 Meneekö (nouseeko) tämä hissi kattokerrokseen asti?
上げる・あげる nostaa
‣ボードゲームをほんだなにあげてください。 Nosta lautapeli kirjahyllyyn.
上手・じょうず* taitava
‣日本語お上手ですね。Oletpa hyvä japanissa.

Merkin vetojen lukumäärä: 3
上 Jisho-sanakirjassa


alla, alas

vetojärjestys

Komponentit: -
Merkin lukutapoja: した、さ-げる、さ-がる、く-ださい

下・した alapuoli, ala-
‣木の下でちょっとやすんだ。 Lepäsin vähän puun alla.
下がる・さがる laskeutua
‣なつにはやさいのねだんが下がる。 Kesällä vihannesten hinta laskee.
下げる・さげる laskea alas
‣カーテンを下げてください。 Laskisitko verhot alas.
下手・へた* taitamaton
‣いいえ、いいえ、まだ下手です。Ei lainkaan, olen vielä ihan huono. (hyvä vastaus kehuihin)

Merkin vetojen lukumäärä: 3
下 Jisho-sanakirjassa
Ilmaus ~ください 'saisinko' voidaan kirjoittaa 下さい, ja voidaan ajatella että se on kohtelias pyyntö "antaisitteko alas (sieltä kunnioitettavista korkeuksistanne)". Kanjia käytetään, kun sana esiintyy itsenäisesti (esim. りんごを下さい), mutta kun sana on sanaliitossa se kirjoitetaan hiraganalla (esim. 言ってください).


Osa 4.4 Adjektiiveja

vanha

vetojärjestys

Komponentit: kymmenen, suu
Merkin lukutapoja: コ、ふる-い

古い・ふるい vanha
‣ヘルシンキ大学はフィンランドのいちばん古い大学です。 Helsingin yliopisto on Suomen vanhin yliopisto.
中古・ちゅうこ käytetty
‣このカメラは中古ですよ。 Tämä kamera on ostettu käytettynä.

Merkin vetojen lukumäärä: 5
古 Jisho-sanakirjassa
Sanaa 古い ei käytetä ihmisistä! Jos halutaan sanoa "vanha ihminen", voidaan käyttää ilmaisua 年(とし)をとった人.

uusi

vetojärjestys

Komponentit: puuhun kiivennyt ihminen, kirves
Merkin lukutapoja: シン、あたら-しい

新しい・あたらしい uusi
‣新しいスマートフォンがほしいです。 Haluan uuden puhelimen.
新年・しんねん uusivuosi
‣「あけましておめでとうございます」は新年のあいさつです。 "あけましておめでとうございます" on uudenvuoden tervehdys.
新聞・しんぶん sanomalehti
‣ 新聞きしゃはリポーターともいいます。 Sanomalehtitoimittajia kutsutaan myös reporttereiksi.

Merkin vetojen lukumäärä: 13
新 Jisho-sanakirjassa


kirkas, valoisa

vetojärjestys

Komponentit: aurinko, päivä, kuu, kuukausi
Merkin lukutapoja: あか-るい

明るい・あかるい kirkas, valoisa; iloinen
‣あねは明るくて、げんきがいいです。 Isosiskoni on hyväntuulinen ja terve.
明日・あした* huominen
‣明日は明日のかぜがふきます。 Huomenna tuulee huomisen tuulet. (Älä huolehdi huomisesta.)

Merkin vetojen lukumäärä: 8
明 Jisho-sanakirjassa


ääni

vetojärjestys

Komponentit: seistä, aurinko, päivä
Merkin lukutapoja: オン、おと

音・おと ääni
‣となりのへやで大きな音がしました。 Viereisestä huoneesta kuului kovaa ääntä.

Merkin vetojen lukumäärä: 9
音 Jisho-sanakirjassa


pimeä, hämärä; synkkä

vetojärjestys

Komponentit: aurinko, päivä, ääni
Merkin lukutapoja: アン、くら-い

暗い・くらい pimeä; synkkä
‣フィンランドでいつがいちばん暗いですか。 Milloin Suomessa on kaikista pimeintä?
暗記する・あんきする opetella ulkoa
‣このページのかんじは暗記してください。 Opettele tämän sivun kanjit ulkoa.

Merkin vetojen lukumäärä: 13
暗 Jisho-sanakirjassa


musiikki; kiinnostava; mukava, hauska, iloinen; mukava, helppo

vetojärjestys

Komponentit: purkautuneet langat valkoinen, puu
Merkin lukutapoja: ガク、ラク、たの-しい

楽しい・たのしい kiinnostava; hauska, mukava
‣音楽のクラスは楽しいです。 Musiikkitunneilla on hauskaa.
楽な・らくな mukava; helppo
‣ゆったりしたふくのほうが楽だ。 Löysät vaatteet ovat mukavammat.
音楽・おんがく musiikki
‣どんな音楽が好きですか。 Millaisesta musiikista pidät?

Merkin vetojen lukumäärä: 13
楽 Jisho-sanakirjassaOsa 4.5 Ruoka

syödä; ruoka

vetojärjestys

Komponentit: hyvä (komponenttina), 𠆢 ihminen (人, variaatio kun komponenttina ylhäällä), pilkku
Merkin lukutapoja: ショク、たべ-る

食べる・たべる syödä
‣にんじんも食べてください。 Syö myös porkkanat.
食べ物・たべもの ruoka
‣好きな食べ物は何ですか。 Mistä ruuista tykkäät?

Merkin vetojen lukumäärä: 9
食 Jisho-sanakirjassa


juoda

vetojärjestys

Komponentit: syödä; ruoka (variaatio kun komponenttina), puuttua; haukotella
Merkin lukutapoja: イン、の-む

飲む・のむ juoda
‣ラムネは飲んだことありますか。 Oletko juonut Ramunea?
飲み物・のみもの juoma
‣カルピスは白くてあまい飲み物です。 Calpis on valkoinen, makea juoma.
飲食・いんしょく syöminen ja juominen
‣飲食きんし! Syöminen ja juominen kielletty!

Merkin vetojen lukumäärä: 12
飲 Jisho-sanakirjassa


tehdä

vetojärjestys

Komponentit: ihminen (人 kun tämä komponentti on merkin vasemmalla puolella), kuitenkin
Merkin lukutapoja: サク、つく-る

作る・つくる tehdä
‣ちちがひるごはんを作る。 Isä tekee lounasta.
作文・さくぶん ainekirjoitus
‣作文のしめきりは明日。 Ainekirjoituksen palautuspäivä on huomenna.

Merkin vetojen lukumäärä: 7
作 Jisho-sanakirjassa


kala

vetojärjestys

Komponentit: -
Merkin lukutapoja: ギョ、さかな

魚・さかな kala
‣肉より魚のほうが好きです。 Pidän enemmän kalasta kuin lihasta.
金魚・きんぎょ kultakala
‣金魚は食べてもいいです。 Voiko kultakalaa syödä?

Merkin vetojen lukumäärä: 11
魚 Jisho-sanakirjassa


lehmä, nauta

vetojärjestys

Komponentit: -
Merkin lukutapoja: ギュウ、うし

牛・うし lehmä; härkä; nauta
‣牛はモーといいます。 Lehmä sanoo ammuu.
牛乳・ぎゅうにゅう lehmänmaito
‣牛にゅうはおいしくないです。 Maito ei ole hyvänmakuista.

Merkin vetojen lukumäärä: 4
牛 Jisho-sanakirjassa


liha

vetojärjestys

Komponentit: -
Merkin lukutapoja: ニク

肉・にく liha
‣ベジタリアンだから、お肉は食べません。 En syö lihaa koska olen kasvissyöjä.
牛肉・ぎゅうにく naudanliha
‣すきやきを作るのに牛肉をうすくきります。 Sukiyakin tekemistä varten naudanliha leikataan ohueksi.

Merkin vetojen lukumäärä: 6
肉 Jisho-sanakirjassa


tee

vetojärjestys

Komponentit: ruoho, 𠆢 ihminen (人, variaatio kun komponenttina ylhäällä), puu, jonka juuret ovat irti
Merkin lukutapoja: チャ

お茶・おちゃ vihreä tee
‣お茶はいかがですか。 Saisiko olla vihreää teetä?

Merkin vetojen lukumäärä: 9
茶 Jisho-sanakirjassaOsa 4.6 Arkielämää

tavata

vetojärjestys

Komponentit: 𠆢 ihminen (人, variaatio kun komponenttina ylhäällä), sanoa
Merkin lukutapoja: カイ、あ-う

会う・あう tavata
‣あなたに会いたい! Tahtoisin tavata sinut!
会話・かいわ keskustelu
‣会話れんしゅうをしましょう。 Tehdään keskusteluharjoitus.
大会・たいかい tapahtuma/kilpailu
‣こうこうのけんどう大会にさんかしたい。 Haluaisin osallistua lukioiden kendoo-tapahtumaan.
出会い・であい kohtaaminen
‣すてきな出会いがありますように。Toivon ihanaa kohtaamista.

Merkin vetojen lukumäärä: 6
会 Jisho-sanakirjassa


palata (kotiin)

vetojärjestys

Komponentit: veitsi, miekka, luuta
Merkin lukutapoja: キ、かえ-る

帰る・かえる palata takaisin
‣買い物をしてからいえに帰った。 Ostoksilla käytyäni palasin kotiin.
お帰りなさい・おかえりなさい tervetuloa kotiin
‣お帰り! Tervetuloa kotiin!
帰国する・きこくする palata kotimaahan
‣やすみに帰国しますか。 Palaatko (käymään) kotimaahasi lomalla?

Merkin vetojen lukumäärä: 10
帰 Jisho-sanakirjassa


ostaa

vetojärjestys

Komponentit: variaatio merkistä 目 silmä, simpukka
Merkin lukutapoja: か-う

買う・かう ostaa
‣高いから何も買いません。 En osta mitään, koska on kallista.
買い物・かいもの shoppailu, ostaminen
‣学校のあとで、買い物に行くの? Menetkö ostoksille koulun jälkeen?
aamu

vetojärjestys

Komponentit: 𠦝 , kuu, kuukausi
Merkin lukutapoja: チョウ、あさ

朝・あさ aamu
‣朝のさんぽはさいこうだ! Aamukävely on parasta!
朝ごはん・あさごはん aamupala
‣朝ごはんはみそしるとごはんだ。 Aamiaiseksi on misokeittoa ja riisiä.
朝食・ちょうしょく aamiainen
‣朝食は7時からです。 Aamiainen on klo 7 alkaen.
今朝・けさ* tämä aamu
‣今朝はねぼうした。Tänä aamuna nukuin pommiin.

Merkin vetojen lukumäärä: 12
朝 Jisho-sanakirjassa


keskipäivä, päivä

vetojärjestys

Komponentit: shaku eli jalka (vanha mittayksikkö), aamunkoitto
Merkin lukutapoja: ちゅう、ひる

昼・ひる keskipäivä, päivä
昼ごはん・ひるごはん lounas
‣昼ごはんは何にする? Mitä otat lounaaksi?
昼食・ちゅうしょく lounas
‣1時に昼食をとります。 Syömme lounasta klo 1.

Merkin vetojen lukumäärä: 9
昼 Jisho-sanakirjassa


ilta, yö

vetojärjestys

Komponentit: kattilankansi, ihminen (人 kun tämä komponentti on merkin vasemmalla puolella), £ variaatio radikaalista 夕, ilta
Merkin lukutapoja: よる、よ

夜・よる ilta, yö
‣夜になったらほしが見える。 Illan tullen tähdet näkyvät.
夜中・よなか yö, yöllä
‣夜中にじしんがあった。 Keskellä yötä oli maanjäristys.
昨夜・ゆうべ* eilisilta
‣昨夜は大きい魚をつりました。 Eilen illalla kalastin ison kalan.

Merkin vetojen lukumäärä: 8
夜 Jisho-sanakirjassaOsa 5.1 Terveys

levätä

vetojärjestys

Komponentit: ihminen (人 kun tämä komponentti on merkin vasemmalla puolella), puu
Merkin lukutapoja: キュウ、やす-む

休む・やすむ levätä, lomailla
‣かぜをひいたから、きょうは学校を休む。 Minulla on flunssa, joten olen poissa koulusta tänään.
休み・やすみ loma
‣来月すこし休みをとります。 Otan vähän lomaa ensi kuussa.
昼休み・ひるやすみ lounastauko
‣昼休みのあとは、そうじのじかんです。 Lounastauon jälkeen on siivoamisen aika.
休日・きゅうじつ vapaapäivä
‣日曜日は休日です。Sunnuntai on vapaapäivä.

Merkin vetojen lukumäärä: 6
休 Jisho-sanakirjassa


keho

vetojärjestys

Komponentit: ihminen (人 kun tämä komponentti on merkin vasemmalla puolella), kirja; alkuperä
Merkin lukutapoja: タイ、からだ

体・からだ keho
‣体のあちこちがいたい。 (Kehoon) sattuu joka paikkaan.
体育・たいいく liikunta (kouluaine)
‣きょうの体育のじかんリレーだった。 Tänään liikuntatunnilla oli viestijuoksua.

Merkin vetojen lukumäärä: 7
体 Jisho-sanakirjassa


pää; laskupääte suurille eläimille

vetojärjestys

Komponentit: papu, pää; (kirjan) sivu
Merkin lukutapoja: トウ、あたま

頭・あたま pää
‣頭がいたいことはずつうと言います。 Kun pää on kipeä, sitä kutsutaan päänsäryksi.

Merkin vetojen lukumäärä: 16
頭 Jisho-sanakirjassa


lääke

vetojärjestys

Komponentit: ruoho, musiikki; kiinnostava; mukava, hauska, iloinen; mukava, helppo
Merkin lukutapoja: ヤク、くすり

薬・くすり lääke
‣朝の薬をもう飲みましたか。 Otitko jo aamulääkkeesi?
薬局・やっきょく apteekki
‣この薬局は休日がありません。 Tällä apteekilla ei ole kiinniolopäiviä.

Merkin vetojen lukumäärä: 16
薬 Jisho-sanakirjassa


sydän

vetojärjestys

Komponentit: -
Merkin lukutapoja: シン、こころ

心・こころ sydän
‣先生のことばはきびしいが心はやさしい。 Opettajan sanat ovat ankarat, mutta hänellä on hyvä sydän.
中心・ちゅうしん keskusta, keskikohta
‣あにはおおさかの中心にすんでいる。 Isoveljeni asuu Osakan keskustassa.

Merkin vetojen lukumäärä: 4
心 Jisho-sanakirjassa


alku, alkuperä

vetojärjestys

Komponentit: kaksi, ihmisjalat
Merkin lukutapoja: ゲン、ガン、もと

元元/元々・もともと alun perin
‣このたてものは元々病院でしたが、それをホテルにかえました。 Tämä rakennus oli alun perin sairaala, mutta se muutettiin hotelliksi.
元気・げんき pirteä, energinen, terve
‣かぜがなおって元気になった。 Flunssani parani ja tulin terveeksi.
元日・がんじつ vuoden 1. päivä
‣元日にじんじゃへはつもうでに行く。 Vuoden 1. päivänä mennään pyhäkköön ensimmäiselle pyhäkkövierailulle.
元年・がんねん aikakauden 1. vuosi
‣令和元年は2019年です。Reiwa-kauden ensimmäinen vuosi on 2019.

Merkin vetojen lukumäärä: 4
元 Jisho-sanakirjassa


sairas

vetojärjestys

Komponentit: sairaus, 3. luokka
Merkin lukutapoja: ビョウ

病気・びょうき sairas; sairaus
‣このまえ、病気のためにけっせきした。 Olin viimeksi poissa sairauden takia.
病院・びょういん sairaala
‣病院にいとこのおみまいに行った。 Menin sairaalaan katsomaan serkkuani.

Merkin vetojen lukumäärä: 10
病 Jisho-sanakirjassa


mieli; luonne; ilmapiiri

vetojärjestys

Komponentit: höyry, katakana me
Merkin lukutapoja: キ

人気・にんき suosittu
‣60ねんだいからえんかは人気があった。 Enka-musiikki oli suosittua 60-luvulta alkaen.
気分・きぶん olo, tunne
‣こんやデートだから、ワクワクな気分だ! Tänä iltana on treffit, joten oloni on hilpeä.

Merkin vetojen lukumäärä: 6
気 Jisho-sanakirjassaOsa 5.2 Perhe

äiti

vetojärjestys

Komponentit: -
Merkin lukutapoja: ボ、はは

母・はは oma äiti
‣母の日に母にカーネーションを買った。 Äitienpäivänä ostin äidille neilikoita.
お母さん・おかあさん* äiti
‣あの子のお母さんはくろうしている。 Tuon lapsen äidilä on raskasta.
母語・ぼご äidinkieli (ei kouluaineena)
‣キムくんは日本人だが、母語はかんこく語です。 Kim on japanilainen, mutta hänen äidinkielensä on korea.

Merkin vetojen lukumäärä: 5
母 Jisho-sanakirjassa


isä

vetojärjestys

Komponentit: -
Merkin lukutapoja: ちち

父・ちち oma isä
‣父のしゅみはすうどくです。 Isäni harrastaa sudokuja.
お父さん・おとうさん* isä
‣お父さんはお元気ですか。 Mitä isällesi kuuluu?

Merkin vetojen lukumäärä: 4
父 Jisho-sanakirjassa


isosisko

vetojärjestys

Komponentit: nainen, kaupunki; tori
Merkin lukutapoja: シ、あね

姉・あね oma isosisko
‣姉はしゅうしょくかつどう中です。 Isosiskoni on hakemassa työtä.
お姉さん・おねえさん* isosisko
‣すずきさんのお姉さんは頭がいい人です。 Suzukin isosisko on älykäs.

Merkin vetojen lukumäärä: 8
姉 Jisho-sanakirjassa


pikkusisko

vetojärjestys

Komponentit: nainen, ei vielä
Merkin lukutapoja: マイ、いもうと

妹・いもうと pikkusisko
‣妹は病気にかかっています。 Pikkusiskoni on sairaana.
姉妹・しまい siskokset
‣私には姉妹がいません。 Minulla ei ole siskoja.

Merkin vetojen lukumäärä: 8
妹 Jisho-sanakirjassa


isoveli

vetojärjestys

Komponentit: suu, ihmisjalat
Merkin lukutapoja: キョウ、あに

兄・あに oma isoveli
‣兄は大学3年生です。 Isoveljeni on 3. vuoden yliopisto-opiskelija.
お兄さん・おにいさん* isoveli
‣お兄さんはヨガをやっているから、体がやわらかいです。 Isoveli harrastaa joogaa ja on siksi notkea.

Merkin vetojen lukumäärä: 5
兄 Jisho-sanakirjassa


pikkuveli

vetojärjestys

Komponentit: 丿 katakana no, jousi, "sarvet",
Merkin lukutapoja: ダイ、おとうと

弟・おとうと pikkuveli
‣弟はとても元気でにぎやかな子です。 Pikkuveljeni on hyvin energinen ja vilkas lapsi.
兄弟・きょうだい sisarukset; veljekset
‣ご兄弟はいますか。 Onko sinulla sisaruksia?

Merkin vetojen lukumäärä: 7
弟 Jisho-sanakirjassa


talo, koti

vetojärjestys

Komponentit: katto, sika
Merkin lukutapoja: カ、いえ、や

家・いえ talo; koti
‣学校のあとで、あるいて家に帰る。 Koulun jälkeen palaan kävellen kotiin.
大家・おおや vuokranantaja
‣大家さんは昨夜りょこうから帰った。 Vuokranantajani palasi eilen illalla matkoilta.
家族・かぞく perhe
‣ぼくの家族はまるくて青い家にすんでいます。 Perheeni asuu pyöreässä, sinisessä talossa.
作家・さっか kirjailija
‣大好きな作家さんにとしょかんで会いました。Tapasin kirjastossa kirjailijan, josta pidän paljon.

Merkin vetojen lukumäärä: 10
家 Jisho-sanakirjassa


itse

vetojärjestys

Komponentit: -
Merkin lukutapoja: ジ

自分・じぶん itse
‣これは自分で作ったニットぼうです。 Tämä on itse tekemäni villapipo.
自由・じゆう vapaa; vapaus
‣自由にくだものをお食べください。 Olkaa hyvä, syökää hedelmiä vapaasti.

Merkin vetojen lukumäärä: 6
自 Jisho-sanakirjassaOsa 5.3 Luonto

riisipelto

vetojärjestys

Komponentit: -
Merkin lukutapoja: た

田んぼ・たんぼ riisipelto
‣姉の家は田んぼにかこまれています。 Isosiskoni talo on riisipeltojen ympäröimä.
metsikkö

vetojärjestys

Komponentit: puu, puu
Merkin lukutapoja: リン、はやし

林・はやし metsikkö
‣学校のちかくには林があります。 Koulun lähellä on metsikkö.

Merkin vetojen lukumäärä: 8
林 Jisho-sanakirjassa


metsä

vetojärjestys

Komponentit: puu, metsikkö
Merkin lukutapoja: シン、もり

森・もり metsä
‣おおかみは森の中にすんでいます。 Sudet asuvat metsässä.
森林・しんりん metsä
‣森林のくうきがおいしい。 Metsäilma on raikasta.

Merkin vetojen lukumäärä: 12
森 Jisho-sanakirjassa


vuori

vetojärjestys

Komponentit: -
Merkin lukutapoja: サン、やま

山・やま vuori
‣山のぼりのとちゅうで、すこし休みます。 Kesken vuorelle kiipeämisen lepään hieman.
火山・かざん tulivuori
‣火山がふんかしたら、はいが出る。 Kun tulivuori purkautuu, tulee tuhkaa.
〜山・さん -vuori (nimissä)
‣このホテルからふじ山が見える。 Tältä hotellilta näkyy Fuji-vuorelle.

Merkin vetojen lukumäärä: 3
山 Jisho-sanakirjassa
vain komponentti

kukka

vetojärjestys

Komponentit: ruoho, muutos, vaikutus
Merkin lukutapoja: はな

花・はな kukka
‣花に水をやってください。 Anna kukille vettä.
花見・はなみ kirsikankukkajuhla
‣明日こうえんに花見にでかける。 Huomenna menemme puistoon kirsikankukkajuhlaan.
花火・はなび ilotulitus
‣ゆかたをきて花火大会を見に行きましょう。 Pukeudutaan yukataan ja mennään katsomaan ilotulitusnäytöstä.

Merkin vetojen lukumäärä: 7
花 Jisho-sanakirjassa


kevät

vetojärjestys

Komponentit: 𡗗 kevät-merkin yläosa, aurinko, päivä
Merkin lukutapoja: シュン、はる

春・はる kevät
‣春になったら花がさく。 Kun kevät tulee, kukat kukkivat.
春分の日・しゅんぶんのひ kevätpäiväntasaus
‣日本で春分の日は休の日です。 Japanissa kevätpäiväntasaus on vapaapäivä.

Merkin vetojen lukumäärä: 9
春 Jisho-sanakirjassa


kesä

vetojärjestys

Komponentit: yksi, itse, myöhäinen, myöhästynyt
Merkin lukutapoja: なつ

夏・なつ kesä
‣夏はすずしい山へ行きましょう! Mennään kesällä viileille vuorille.
夏休み・なつやすみ kesäloma
‣日本での学校の夏休みは七月から八月までです。 Japanissa koulujen kesäloma on heinäkuusta elokuuhun.

Merkin vetojen lukumäärä: 10
夏 Jisho-sanakirjassa


syksy

vetojärjestys

Komponentit: vilja, tuli
Merkin lukutapoja: シュウ、あき

秋・あき syksy
‣秋はもみじを楽しむきせつです。 Syksy on vuodenaika, jolloin nautitaan ruskasta.
秋分の日・しゅうぶんのひ syyspäiväntasaus
‣ことしの秋分は金曜日です。 Tämän vuoden syyspäiväntasaus on perjantai.

Merkin vetojen lukumäärä: 9
秋 Jisho-sanakirjassa


talvi

vetojärjestys

Komponentit: myöhäinen, myöhästynyt, pilkku
Merkin lukutapoja: ふゆ

冬・ふゆ talvi
‣フィンランドの冬はながくて、暗いです。 Suomen talvi on pitkä ja pimeä.

Merkin vetojen lukumäärä: 5
冬 Jisho-sanakirjassaOsa 5.4 Menossa ja tulossa

oikea

vetojärjestys

Komponentit: 𠂇 käsi, suu
Merkin lukutapoja: ユウ、みぎ

右・みぎ oikea
‣二ばんめのこうさてんで、右にまがってください。 Käänny oikealle toisesta risteyksestä.
右手・みぎて oikea käsi
‣右手を上げてください。 Nosta oikea käsi.
右側・みぎがわ oikea puoli
‣薬局は病院の右側です。 Apteekki on sairaalan oikealla puolella.

Merkin vetojen lukumäärä: 5
右 Jisho-sanakirjassa


vasen

vetojärjestys

Komponentit: 𠂇 käsi, työ
Merkin lukutapoja: サ、ひだり

左・ひだり vasen
‣妹は父の左にすわっています。 Pikkusisko istuu isän vasemmalla puolella.
左右・さゆう vasen ja oikea
‣左右をよく見てとおりをわたりなさい。 Katso tarkkaan molempiin suuntiin ennen kuin ylität tien.

Merkin vetojen lukumäärä: 5
左 Jisho-sanakirjassa


edessä; ennen

vetojärjestys

Komponentit: "sarvet", yksi, kuu, kuukausi, veitsi, miekka
Merkin lukutapoja: ゼン、まえ

前・まえ etupuoli, edessä, ennen
‣私の家の前に赤い花がさきます。 Taloni edessä kukkii punaisia kukkia.
‣家を出る前にはをみがきます。 Pesen hampaat ennen kuin lähden kotoa.

Merkin vetojen lukumäärä: 9
前 Jisho-sanakirjassa


takana; jälkeen

vetojärjestys

Komponentit: kävelevä ihminen, myöhäinen, myöhästynyt, rihma
Merkin lukutapoja: ゴ、あと

後ろ・うしろ takapuoli, takana
‣ねこはれいぞうこの後ろにかくれています。 Kissa piilottelee jääkaapin takana.
後・あと jälkeen
‣学校の後で友達と会う。 Tapaan ystävän koulun jälkeen.

Merkin vetojen lukumäärä: 9
後 Jisho-sanakirjassa


sisällä, sisäpuoli

vetojärjestys

Komponentit: -
Merkin lukutapoja: ナイ、うち

内・うち sisäpuoli, sisällä
国内・こくない kansallinen (maan sisäinen)
‣国内ニュースにきょうみがありますか。 Oletko kiinnostunut kotimaan uutisista?
ulkona, ulkopuoli

vetojärjestys

Komponentit: ilta , ennustus
Merkin lukutapoja: ガイ、そと

外・そと ulkopuoli, ulkona
‣友だちと家の外でよくあそびます。 Pidän usein kavereiden kanssa hauskaa kodin ulkopuolella.
外国・がいこく ulkomaa(t)
‣山下さんは3年かん外国にすんでいた。 Yamashita asui 3 vuotta ulkomailla.
外国人・がいこくじん ulkomaalainen
‣ラップランドは外国人かんこうきゃくがおおい。 Lapissa on paljon ulkomaalaisia matkailijoita.

Merkin vetojen lukumäärä: 5
外 Jisho-sanakirjassa


pysähtyä

vetojärjestys

Komponentit: -
Merkin lukutapoja: と.まる

止まる・とまる pysähtyä
‣こうそくバスはこのバスていでは止まらない。 Pikavuoron bussi ei pysähdy tällä bussipysäkillä.
止める・とめる pysäyttää
‣車をどこに止めることができますか。 Mihin voin pysäköidä autoni?
止まれ・とまれ pysähdy; seis
‣赤は止まれ。青はすすめ。 Pysähdy punaisella. Etene vihreällä.

Merkin vetojen lukumäärä: 4
止 Jisho-sanakirjassa


auto

vetojärjestys

Komponentit: -
Merkin lukutapoja: シャ、くるま

車・くるま auto
‣車でおくってあげるよ。 Vien sinut autolla.
電車・でんしゃ juna
‣ぼくはひこうきより電車でたびをするほうが好きです。 Tykkään matkustaa mieluummin junalla kuin lentokoneella.

Merkin vetojen lukumäärä: 7
車 Jisho-sanakirjassa
Merkin alkuperäinen merkitys on 'kärryt', ja alkuperäinen piktogrammi kuvaa kärryjä ylhäältä kuvattuna


Osa 5.5 Opiskelu 2

keskipäivä

vetojärjestys

Komponentit: 𠂉, kymmenen
Merkin lukutapoja: ゴ

午前・ごぜん aamupäivä
‣日本語のうりょくしけんは午前10時から午後2時までです。 JLPT-koe on aamupäivä 10:stä iltapäivä 2:een.
午後・ごご iltapäivä

Merkin vetojen lukumäärä: 4
午 Jisho-sanakirjassa


jokainen

vetojärjestys

Komponentit: 𠂉, Variaatio merkistä 母
Merkin lukutapoja: マイ

毎日・まいにち joka päivä
‣毎日2かい、はをみがかなければいけない。 Hampaat pitää pestä joka päivä kaksi kertaa.
毎月・まいつき joka kuukausi
‣毎月がいしょくにどのくらいお金をつかいますか。 Kuinka paljon käytät rahaa ulkona syömiseen kuussa?
毎年・まいとし joka vuosi
‣毎年、年をとります。 Joka vuosi täytän vuosia.

Merkin vetojen lukumäärä: 6
毎 Jisho-sanakirjassa


tila; väli

vetojärjestys

Komponentit: portti, aurinko, päivä
Merkin lukutapoja: カン、ゲン、あいだ

間・あいだ tila; väli; aikaväli
‣薬局はコンビニとホテルの間にあります。 Apteekki on kombinin ja hotellin välissä.
時間・じかん ajanjakso
‣時間がなくなってきたので、いそがなければならないよ。 Aika on lopussa, joten pitää kiirehtiä.
一年間・いちねんかん vuoden ajan
‣1年間このカフェでアルバイトをしました。 Tein vuoden osa-aikatöitä tässä kahvilassa.
人間・にんげん ihminen
‣人間はだれでも自由に生きるけんりがある。 Kaikilla ihmisiää on oikeus elää vapaana.

Merkin vetojen lukumäärä: 12
間 Jisho-sanakirjassa


viikko

vetojärjestys

Komponentit: tie, ympärysmitta; kierros(määrä)
Merkin lukutapoja: シュウ

週・しゅう viikko
‣じゅくは週3かいかよっています。 Käyn kolmesti viikossa preppauskoulussa.
週末・しゅうまつ viikonloppu
‣週末は何かいっしょにしない? Tehdäänkö jotain yhdessä viikonloppuna?

Merkin vetojen lukumäärä: 11
週 Jisho-sanakirjassa


opettaa

vetojärjestys

Komponentit: vanhempien kunnioitus, lyödä
Merkin lukutapoja: キョウ、おし-える

教える・おしえる opettaa; informoida, kertoa
‣兄にたいせつなことを教えてもらった。「いそがばまわれ」だ。 Opin tärkeän asian isoveljeltäni: jos on kiire, ota kiertotie.
‣好きな人ができたら、教えてちょうだい! Jos ihastut johonkuhun, kerrothan pliis!
教育・きょういく koulutus
‣フィンランドの教育はせかいでゆうめいです。 Suomalainen koulutus on tunnettua maailmalla.
教会・きょうかい kirkko
‣ペタヤヴェシ教会はユネスコせかいいさんの一つです。 Petäjäveden kirkko on yksi Uneskon maailmanperintökohteista.

Merkin vetojen lukumäärä: 11
教 Jisho-sanakirjassa


lause; kirjoitus, teksti

vetojärjestys

Komponentit: -
Merkin lukutapoja: ブン

文・ぶん lause
‣この分が分かりましたか。 Ymmärsitkö tämän lauseen?
文章・ぶんしょう teksti
‣この文章の中のじょしにまるをつけなさい。 Ympyröi tässä tekstissä olevat partikkelit.
作文・さくぶん ainekirjoitus
‣作文はげんこうようしに2まい書いてください。 Kirjoita ainekirjoitusta kaksi ainekirjoituspaperia.
文字・もじ* merkki; kirjain
‣大きい文字で書きましょう。 Kirjoitetaan isoin merkein/kirjaimin.

Merkin vetojen lukumäärä: 4
文 Jisho-sanakirjassa


kirjoittaa

vetojärjestys

Komponentit: sivellin, aurinko, päivä
Merkin lukutapoja: ショ、か-く

書く・かく kirjoittaa
‣かんじを書くとき、書きじゅんにちゅういしましょう! Kun kirjoitat kanjeja, kiinnitä huomiota vetojärjestykseen!
読書・どくしょ kirjojen lukeminen
‣読書が大好きだけど、なかなか時間がありません。 Rakastan kirjojen lukemista, mutta siihen ei oikein ole aikaa.

Merkin vetojen lukumäärä: 10
書 Jisho-sanakirjassaOsa 5.6 Verbejä ja ajanilmauksia

lukea

vetojärjestys

Komponentit: puhua; sana, myydä
Merkin lukutapoja: ドク、よ-む

読む・よむ lukea
‣よしもとバナナのしょうせつは読んだことがありますか。 Oletko lukenut Yoshimoto Bananan romaaneja?
読み方・よみかた lukutapa
‣「上」は読み方いくつありますか。 Kunka monta lukutapaa 上-merkillä on?

Merkin vetojen lukumäärä: 14
読 Jisho-sanakirjassa


sanoa

vetojärjestys

Komponentit: -
Merkin lukutapoja: ゲン、い-う

言う・いう(ゆう) sanoa
‣何を言ってるかさっぱりわからない。 En nyt yhtään tajua, mitä yrität sanoa.
言語・げんご kieli
‣世界にいくつ言語がありますか。 Kuinka monta kieltä maailmassa on?
方言・ほうげん murre
‣かごしまの方言は日本人にも分かりにくいです。 Kagoshiman murre on japanilaisillekin vaikeaa ymmärtää.

Merkin vetojen lukumäärä: 7
言 Jisho-sanakirjassa


laulaa, laulu

vetojärjestys

Komponentit: mahdollinen, puuttua; haukotella
Merkin lukutapoja: カ、うた-う

歌・うた laulu
‣カラオケであの歌をれんしゅうしましょう。 Hajoitellaan sitä laulua karaokessa.
歌う・うたう laulaa
‣カラオケでいちばんよく歌う歌は何? Mitä laulua laulat useiten karaokessa?
歌手・かしゅ laulaja
‣あの歌手は歌が上手で、えんぎもうまい。 Se laulaja on taitava laulamaan, ja lisäksi näytteleekin hyvin.

Merkin vetojen lukumäärä: 14
歌 Jisho-sanakirjassa


nyt

vetojärjestys

Komponentit: 𠆢 ihminen (人, variaatio kun komponenttina ylhäällä), yksi, katakana fu
Merkin lukutapoja: コン、いま

今・いま nyt
‣今いいですか? Sopiiko nyt? / Onko nyt hyvä hetki?
今日・きょう* tänään
‣今日は今年のさいごのじゅぎょうです。 Tänään on vuoden viimeiset oppitunnit.
今週・こんしゅう tämä viikko
‣今週はテストのために、べんきょうをがんばらなければならない。 Tällä viikolla täytyy koetta varten tsempata opiskeluissa.
今年・ことし* tämä vuosi
‣今年の冬休みのよていは何ですか。 Mitä sunnitelmia teillä on tämän vuoden joululomalle?
今朝・けさ* tämän päivän aamu
‣ 今朝、朝ごはんを食べる時間がなかった。 Tänä aamuna ei ollut aikaa syödä aamiaista.

Merkin vetojen lukumäärä: 4
今 Jisho-sanakirjassa


mennyt (aika)

vetojärjestys

Komponentit: maa, maaperä, mu-radikaali (ム)
Merkin lukutapoja: キョ

去年・きょねん viime vuosi
‣去年は弟が病気になった。 Viime vuonna pikkuveljeni sairastui.

Merkin vetojen lukumäärä: 5
去 Jisho-sanakirjassa


aikaisempi; eilinen

vetojärjestys

Komponentit: aurinko, päivä, kuitenkin
Merkin lukutapoja: サク

昨日・きのう* eilinen, eilen
‣昨日しょうせつを二さつも読んだ! Eilen luin peräti kaksi romaania!
昨夜・ゆうべ* eilisilta
‣昨夜、本を読みながらねた。 Eilisiltana nukahdin kirjaa lukiessa.

Merkin vetojen lukumäärä: 9
昨 Jisho-sanakirjassa


ilta

vetojärjestys

Komponentit: -
Merkin lukutapoja: ゆう

夕方・ゆうがた ilta; alkuilta
‣夕方、かぜがつよかったら、たこあげしない? Jos illalla on voimakas tuuli, lennätetäänkö leijaa?
夕食・ゆうしょく illallinen
‣日本人の4わりは、平日19時ごろに夕食を食べはじめる。 40 % japanilaisista syö illallista klo 19 tienoilla.

Merkin vetojen lukumäärä: 3
夕 Jisho-sanakirjassa


suunta; tapa

vetojärjestys

Komponentit: -
Merkin lukutapoja: ホウ、かた

〜方・かた tekemisen tapa
‣かんじの読み方と書き方をおぼえましょう! Opetellaan kanjien luku- ja kirjoitustavat!
方・かた henkilö (kunnioittava)
‣この方はどなたですか。 Kuka tämä henkilö on? (erittäin kohtelias)
方向・ほうこう suunta
‣たいふうはにしの方向にいどうした。 Taifuuni siirtyi lännen suuntaan.

Merkin vetojen lukumäärä: 4
方 Jisho-sanakirjassa


ilta, myöhäisilta

vetojärjestys

Komponentit: aurinko, päivä, irtisanoa, vapauttaa
Merkin lukutapoja: バン

晩・ばん ilta; myöhäisilta
‣朝から晩まではたらきました。 Työskentelin aamusta iltaan.
晩ご飯・ばんごはん päivällinen
‣晩ご飯は後30分でできあがりです。 Vielä 30 minuuttia, niin päivällinen on valmis.

Merkin vetojen lukumäärä: 12
晩 Jisho-sanakirjassalogo

2019-2022 Aino Haavisto, Mari Kimanen, Jenni Pensikkala ja Takae Takanen. jippii.japania (at) gmail.com